Genesis

19
Episodes
Play
Intro
Episode 
1

Creation of All

Genesis 1:1-2:3
Sara
17:30
Play
Intro
Episode 
2

Creation of Humans

Genesis 2:4-2:25
Sara
12:42
Play
Intro
Episode 
3

Fall of Man

Genesis 3:1-3:24
Sara
17:43
Play
Intro
Episode 
4

Cain and Abel

Genesis 4:1-4:16
Sara
14:47
Play
Intro
Episode 
5

Enoch Goes to Heaven

Genesis 4:17-5:32
Sara
12:04
Play
Intro
Episode 
6

Noah and The Flood

Genesis 6:1-8:19
Sara
15:09
Play
Intro
Episode 
7

The Tower of Babel

Genesis 8:20-11:9
Sara
5:48
Play
Intro
Episode 
8

God Calls Abraham

Genesis 12:1-12:20
Sara
9:31
Play
Intro
Episode 
9

Sodom and Gomorrah

Genesis 13:1-19:38
Sara
10:33
Play
Intro
Episode 
10

Ishmael and Issac

Genesis 21:1-21:34
Sara
8:31
Play
Intro
Episode 
11

God Tests Abraham

Genesis 22:1-22:24
Sara
13:34
Play
Intro
Episode 
12

Isaac and Rebekah

Genesis 23:1-25:24
Sara
6:13
Play
Intro
Episode 
13

Jacob and Esau

Genesis 27:1-28:9
Sara
7:25
Play
Intro
Episode 
14

Jacob and God

Genesis 28:10-30:43
Sara
8:18
Play
Intro
Episode 
15

Jacob Becomes Israel

Genesis 31:55-35:29
Sara
6:32
Play
Intro
Episode 
16

Joseph, The Obedient Son

Genesis 37:1-38:30
Sara
7:36
Play
Intro
Episode 
17

Joseph in Slavery

Genesis 39:1-40:23
Sara
9:39
Play
Intro
Episode 
18

Joseph from Prison to Palace

Genesis 41:1-41:57
Sara
6:37
Play
Intro
Episode 
19

Joseph Rules in Egypt

Genesis 42:1-50:26
Sara
13:00